Skip to main content

КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2012/C 326/01)

Договорите за ЕС представляват обвързващи споразумения между страните – членки на Съюза. С тях се определят целите на ЕС, правилата за институциите на Съюза, начините на вземане на решения и отношенията между ЕС и неговите страни членки. Всяко действие на ЕС се основава на договорите.

Договорите се изменят с цел повишаване на ефективността и прозрачността на ЕС, подготовка на Съюза за приемането на нови страни членки и въвеждане на нови области на сътрудничество.

Налични версии:

BG

EN

FR

GR

RO

ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИСАБОН

Договорът от Лисабон води началото си от конституционен проект от края на 2001 г. (Декларация на Европейския съвет за бъдещето на Европейския съюз, или Декларация от Лакен), по който се постига напредък през 2002 г. и 2003 г. в рамките на Европейския конвент, изготвил Договора за създаване на Конституция за Европа (Конституционния договор) (1.1.4). Процесът, довел до Договора от Лисабон, е следствие от отрицателния резултат в два референдума за Конституционния договор през май и юни 2005 г., в отговор на който Европейският съвет взема решение за двегодишен „период на размисъл“. Най-сетне, на основата на Берлинската декларация от март 2007 г., проведеният на 21—23 юни 2007 г. Европейски съвет приема подробен мандат за последваща междуправителствена конференция (МПК) по време на португалското председателство. МПК приключва работата си през октомври 2007 г. Договорът е подписан по време на Европейския съвет в Лисабон на 13 декември 2007 г. и е ратифициран от всички държави членки.

Налични версии:

BG

EN

FR

GR

RO

ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИСАБОН – КОМЕНТАРИ

Настоящото издание съдържа резултати от изследвания, финансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за 2009 г.

 

Съдържание на документа:

 

ЛИСАБОНСКИЯТ ДОГОВОР - Жан-Пол Жаке

ЛИСАБОНСКИЯТ ДОГОВОР И СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Доминик Ритленг

ПОСЛЕДНАТА РЕФОРМА В НОРМАТИВНАТА БАЗА НА ЕС? - Юлия Захариева

ПЛАХИТЕ РЕФОРМИ НА УМОРЕНА ЕВРОПА - Атанас Семов

ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИСАБОН – ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В ПЪРВИЧНОТО ПРАВО НА ЕС -

Христо Христев

Налични версии:

BG

КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ЕВРОПА И НАЦИОНАЛНИТЕ КОНСТИТУЦИИ

КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ЕВРОПА И НАЦИОНАЛНИТЕ КОНСТИТУЦИИСБОРНИК С ДОКЛАДИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

Налични версии:

BG

Учредителните договори на Европейската общност и Европейския съюз Конституцията за Европа

Налични версии:

BG